Werkwijze

Aanmelden:

De aanmelding verloopt meestal telefonisch. Reden van aanmelding en enkele persoonsgegevens worden genoteerd. Het kan zijn dat er een wachtlijst is. Soms moet u dan ook rekening houden met een eventuele wachttijd van enkele weken. Het is gunstig wanneer afspraken onder schooltijd kunnen plaatsvinden. Peuters en kleuters behandelen wij zoveel mogelijk onder schooltijd, omdat het voor deze kleintjes zwaar is om zich ook na schooltijd nog eens te moeten concentreren. Bovendien is de tijd na schooltijd gereserveerd voor de oudere kinderen, vanaf groep 3.

Intake en anamnese:

Met ingang van 1 juni 2009 is het verplicht voor zorgverleners om uw Burger Servicenummer te noteren in uw dossier. Wij vragen u daarom om bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Bij de intake wordt ingegaan op de reden van aanmelding. Er worden algemene gegevens genoteerd en er wordt geinformeerd naar de medische en sociale achtergronden. Zo wordt alles in kaart gebracht om tot een heldere beeldvorming te komen en uiteindelijk wordt beoordeeld of logopedie de meest gewenste vorm van hulp is voor uw klacht/probleem.

Logopedisch onderzoek:

Na het intakegesprek wordt een onderzoek samengesteld om zo tot een juiste logopedische diagnose te komen. Dit onderzoek kan 1 of meer sessies in beslag nemen.

Behandeling:

Nadat er een diagnose is gesteld kunnen behandeldoelen vastgelegd worden. Deze worden met u besproken en vastgelegd in een logopedisch verslag. Dit verslag zal naar de verwijzer worden gestuurd en bij een onderzoek bij kinderen zal aan de ouders ook toestemming gevraagd worden om deze gegevens door te sturen naar de leerkracht. Elk half jaar zal er een evaluatie plaats vinden. De logopedische behandeling zal afhankelijk van het probleem 1 a 2 keer per week plaatsvinden gedurende 30 minuten. De duur van de therapie is afhankelijk van de stoornis en de persoon. Factoren als cognitie, concentratie, leeftijd, leerbaarheid, motivatie, nevenstoornissen spelen hierbij een rol. De logopedische behandeling is meestal individueel, maar soms is er ook een groepsbehandeling mogelijk. De logopedische behandeling vindt meestal plaats op onze praktijkadressen. Indien het voor u niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunnen wij aan huis behandelen.

Samenwerking:

Onze ervaring is dat logopedie een multidisciplinaire aanpak vraagt. Wij werken nauw samen met andere deskundigen om een zo goed mogelijk totaalbeeld en een goede afstemming te krijgen. Zo werken wij samen met ouders/verzorgers/partner, collega logopedisten, leerkrachten, interne begeleiders, ambulante begeleiders, peuterleidsters, schoolbegeleidingsdiensten en zorginstellingen zoals Kentalis, het spraakambulatorium en de fonopolie van Kentalis, het Audiologisch centrum, artsen, orthodontisten, psychologen en andere paramedici. Voor overleg met een van deze disciplines zal hier eerst altijd toestemming gevraagd worden.